Call nowBook now
אהבתם? דרגו אתנו!

אתר זה נבנה ומופעל על ידי חברת איבייק דיפו בע"מ. כל החומרים הכלולים בו, לרבות הסמלים ושמות הדגמים המסחריים, שייכים לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים TM על ידי איבייק דיפו או כל חברה אחרת הקשורה באיבייק דיפו בע"מ ואין להעתיקם או להשתמש בהם ללא קבלת רשות מפורשת מאת החברה.

כל התנאים המסחריים ו/או מחירים, שדרוגים, מתנות כפי המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על ידי החברה ללא הודעה מוקדמת. בכל רכישה דרך האתר, התנאים המסחריים המופיעים בו יהיו התנאים המחייבים לרכישה.

כל המידע האינפורמטיבי הנמצא באתר העוסק בנתונים השוואתיים בין עלות שימוש במכונית לעלות שימוש באופניים חשמליים נערך על בסיס טבלאות עלות שימוש ברכב וכפי המתועדים בתיקי החברה ועלול להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים במשק הישראלי.

הזמנות דרך האתר

כל הזמנה אשר תתקבל באתר חייבת להגיע בצירוף פרטיו המלאים של הרוכש – שמו המלא, כתובתו, מספר טלפון, תעודת הזהות לצורך אימות ובדיקה טרם חיוב כרטיס האשראי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לכבד הזמנה במידה והלקוח לא ניתן יהיה לזיהוי כבעל כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה דרך האתר.

כל הזמנה מאושרת תחויב בתשלום אך ורק בעת אספקת המוצר לרוכש. בעת ההזמנה תבצע החברה בדיקת כרטיס האשראי מול חברת האשראי אך לא תחייב את הלקוח. במעמד מסירת האופניים, על הרוכש – בעל כרטיס האשראי שנמסר לחברה – לחתום אישית על שובר התשלום המאשר את המכירה.

ביטול הזמנות: הלקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

ביטול רכישה והחזר כספי

ביטול רכישה: הלקוח רשאי לבטל רכישת מוצר בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן (התשמ"א 1981) ותקנות ביטול עסקה – ההחזר הכספי כפי שתוקנו בתאריך 14.12.2010 (התשע"א 2010).

דמי טיפול ביטול הרכישה בכפוף לחוק יעמדו על סך של 5% מערך האופניים שנרכשו, בתוספת עמלת חברת האשראי כפי שחויבה בה החברה.

במידה וביטול העסקה נעשה על רקע כשל טכני של האופניים אזי לא תגבה החברה דמי ביטול עסקה.

החזר כספי ייעשה תוך 7 ימים ממועד החזרת המוצר על החלק היחסי ששולם כבר על ידי הצרכן ובהחזר כספי לכרטיס האשראי של הצרכן דרכו בוצעה עסקת הרכישה.

למען הסר ספק, ביטול רכישה והחזר כספי יתבצעו בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ותקנות החזר כספי תשע"א 2010 אך ורק למוצרים שנרכשו ולא נעשה בהם שום שימוש כשהם מוחזרים חדשים (ללא שימוש, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם, ללא קלקול כלשהו) ובאריזתם המקורית בלבד.

אחריות

החברה תספק לרוכש תעודת אחריות ושירות כתובה בהתאם למופיע באתר החברה. כל הסכמי האחריות התקפים אל מול הלקוח יהיו אלה הכתובים בלבד, התחייבות בע"פ לא תחשב תקפה למעט זו הניתנת ללקוח בכתב.

© Copyright 2018 Website creation : Webaviv
אקסטרה קידום אתרים