Call nowBook now
אהבתם? דרגו אתנו!

אחריות לאופניים חשמליים למוצרי איבייק דיפו מוענקת ללקוח הרוכש בלבד בעת רכישת האופניים החשמליים. האחריות מכסה את הדגם הנמכר (חדש בלבד) כאשר לא נעשה בו שום שימוש טרם הרכישה בידי הלקוח. אחריות זו אינה ניתנת להעברה לצד ג' (ללא ידוע מראש את החברה), או להעברה לדגם אחר הנמכר ע"י איבייק דיפו.

כל דגמי האופניים החשמליים של איבייק דיפו עוברים בקרה של 25 סעיפי איכות טרם מסירתם ללקוח, על מנת להבטיח תקינות לאורך זמן.

תנאי אחריות לאופניים חשמליים

שלדה, סוללה, מנוע חשמלי, כלל הרכיבים החשמליים, גלגלים, שרשרת, הילוכים ומנגנון הבלמים –נמצאים כולם תחת אחריות כנגד כשלים טכניים לתקופה בת 12 חודשים (365 יום), מיום הרכישה בפועל או מיום המסירה ללקוח על פי המצוין בחשבונית המכירה. למפרט אחריות המציין תקופת אחריות שונה למכלולים שונים (תקופה ארוכה או קצרה יותר), אנא קראו ביסודיות את תעודת האחריות המסופקת לכם על ידי איבייק דיפו בעת רכישת האופניים.

רפידות בלמים, פנימיות אוויר בצמיגים וצמיגים, מכוסים מפני כשלי ופגמי ייצור לתקופה של 30 יום מיום האספקה ללקוח.

למען הסר ספק – רפידות בלם, כבלי בלם, צמיגים ופנימיות אוויר אינם נכללים במסגרת האחריות.

תביעות בגין בלאי חלקים אלו מעבר לתקופה המצוינת לא תכוסינה במסגרת תעודת האחריות.

עלויות העבודה והשירות

בתקופת האחריות תישא איבייק דיפו בכל עלויות העבודה והשירות בעבור טיפול בתקלות הקשורות לרכיבים הנמצאים תחת תקופת האחריות ומצוינים כאן. על מנת לקבל את השירות, על הלקוח להביא את האופניים החשמליים לנקודת שירות מוסמכת של איבייק דיפו יחד עם העתק תעודת הרכישה, או תעודת האחריות, או תעודת לקוח המציינת את שם הדגם, מספר שילדה הקבוע המוטבע על האופניים ותאריך הרכישה/אספקה בפועל כפי שסופקו על ידי איבייק דיפו.

במהלך 30 יום מיום הרכישה תעניק איבייק דיפו ללקוח אפשרות לקבלת טיפול נוסף לתיאום חלקי האופניים לנוחות ובטיחות הרוכב. הטיפול כולל כיוון בלמים, הילוכים, כידון, כיסא או כל החלקים והאביזרים הנמסרים ללקוח בעת רכישת האופניים החשמליים. לאחר תקופה זו, שומרת לעצמה איבייק דיפו את הזכות לחייב את הלקוח בעבור התאמות אלו על פי המצוין בטבלת מחיר השירות כפי שמפורסמת במרכזי השירות החברה מעת לעת. מרכזי השירות של איבייק דיפו עומדים לרשות לקוחות החברה בשעות העבודה המקובלות וכפי המפורסם במרכזי השירות עצמם. אין החברה מספקת שירות מעבר לשעות מקובלות אלו ועל הלקוחות להתעדכן טרם הגעתם למרכזי השירות.

הגבלת אחריות

למעט אם נאמר אחרת, אחריות החברה מוגבלת לתיקון/החלפה של החלק התקול בלבד. החברה מתחייבת כי בעת החלפת חלק כתוצאה מתקלה במסגרת האחריות, יהיה החלק המוחלף שווה ערך או עולה בערכו לחלק המוחלף, בעל תפקוד ופעילות זהה לחלק המוחלף, וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של איבייק דיפו. החלק המוחלף יכול להיות חדש או מחודש, אך בעל איכות וביצועים זהים לאלה של החלק המוחלף.

בכל מקרה לא תהיה חברת איבייק דיפו אחראית והאחריות אינה מכסה כל נזק ישיר או עקיף, משני או עיקרי, וללא הגבלה לנזק פציעה אישית, נזק רכוש, אובדן כלכלי, הנגרם כתוצאה משימוש באופניים החשמליים וכן לנזקים הנובעים מרשלנות וחבות מוצר, או כל תביעה תיאורטית אחרת.

הסרת אחריות

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה בלאי, כשל, או חוסר תפקוד של המוצר הנגרם משימוש חריג באופניים הכולל: התעללות, הזנחה, שימוש לא מתאים, שימוש חריג, תיקון שנעשה במקום שאינו מאושר לטיפול במוצר על ידי החברה, תחזוקה לקויה, שינוי חלקים במוצר, החלפת מערכות במוצר, התאמות נוספות, תאונות או כל שימוש לא תקין אחר.

אחריות המוצר תוסר לאלתר אם האופניים החשמליים שנרכשו באיבייק דיפו ישמשו למטרות שאינן מותאמות לשימוש סביר של צרכן פרטי, הכוללות אך אינן מוגבלות למצבים הבאים:

אי מילוי ההנחיות במדריך למשתמש המסופק עם המוצר, שימוש מסחרי, שימוש באירועים תחרותיים או אימונים לקראת אירועים מסוג זה.

אחריות המוצר תוסר ותבוטל באופן מידי במידה ויתגלו סימנים ועדויות כי הכשל או הפגמים במוצר נובעים כתוצאה מנזק מים, נזקי מלח, חלקים או שאריות זרות, כימיקלים או כל גורם זר אחר, טבעי או לא טבעי. כמו כן תאבד האחריות במידה והאופניים ישמשו להשכרה, יינתנו לשימוש בעבור תשלום, או יינתנו לשימושם של אנשים אחרים או רשויות שאינן הרוכשים עצמם או בני משפחתם הישירה של רוכשי האופניים.

מובהר בזאת כי איבייק דיפו לא תחדש במישרין או בעקיפין את האחריות המסחרית עבור המוצר, כולל אחריות כשירות למוצר במידה והלקוח לא עמד בהוראות שימוש, שמירה, תחזוקה ושימוש באופניים כפי המוזכר מעלה. תביעות וטענות בגין אחריות שניתנה ללקוח בעל פה לא תתקבלנה למעט אם נתנה בכתב. כל אחריות שלא ניתנה ללקוח בכתב ובמפורש לא תחשב כבעלת תוקף על ידי החברה.

הפריטים אשר ניתנים ללקוחות איבייק דיפו כחלק מערכת המתנה אשר מסופקת ללא תשלום וגם אם בתשלום בעת רכישת האופניים החשמליים, אינם נכללים במסגרת האחריות מכל סוג שהוא, הן במישרין והן בעקיפין.

איבייק דיפו בע"מ אינה מספקת תעודת ביטוח מכל סוג שהוא או כיסוי בגין חבות אישית מכל סוג שהוא: אישי, בריאותי, צד שלישי, למעט אם סופקה הוכחה כתובה ומתועדת של תעודת הביטוח. מוצהר כאן במפורש ומובן על ידי הרוכשים או המשתמשים של האופניים החשמליים של איבייק  דיפו, כי כל האחריות בגין ביטוח האופניים והרוכבים, בגין כל סוג של נזק או תביעה, ייעשה על ידי הרוכשים בלבד ועל חשבונם.

סכנות העלולות להתרחש כתוצאה משימוש באופניים חשמליות במישרין או בעקיפין

רכיבה ותפעול אופניים חשמליים כרוכים בסיכונים העלולים לגרום לפציעות גוף קלות עד קשות. סכנות אלו עלולות לגרום אך אינן מוגבלות בלבד לנכות, חוסר תפקוד, פגיעות רגשיות או נפשיות, לחץ נפשי ואף מוות. סכנות אלו עלולות לנבוע כחלק אינטגרלי ממעורבותו או פעילותו של הרוכב הן במישרין והן בעקיפין. סיכונים אלה עשויים להיות תוצאה של מעשי הרוכש/רוכב, ביצוע או אי-הימנעות מביצוע פעולות המסכנות את עצמו או אחרים, או תאונות אשר בנסיבות מסוימות נגרמות מהזנחה או רשלנות של הרוכשים/רוכבים, או כל צדדים שלישיים אחרים.

ייתכנו סיכונים ידועים אחרים אשר הרוכש אינו מיודע אליהם מראש ואינם ניתנים לצפייה מראש. הלקוחות מקבלים על עצמם את האחריות המלאה על כל הסיכונים הקשורים ברכיבה על אופניים חשמליים, כמו כן, מקבלים הלקוחות על עצמם אחריות על כל האירועים שלא ניתן היה לצפות מראש. הרוכשים/רוכבים מקבלים על עצמם את האחריות בגין כל הפסד כלכלי, כולל מצוקה חברתית ומצוקה רגשית, הפסדים מכל סוג, עלויות, נזקים הנגרמים כתוצאה מאחריות אנושית בזמן הרכיבה באופניים החשמליים או כל שימוש אחר, ישיר או עקיף קשור או לא-קשור.

הרוכש / רוכב מאשר כי הוא מודע לסכנות העלולות להיגרם מצד הגורמים המפורטים בסעיף זה: המשתמש עצמו של האופניים החשמליים, או כל אדם אחר או צד שלישי, פיזית, ולא-פיזית, בעלי חיים, טבע, בין אם ישות אמיתית או לא-אמיתית מכל סוג שהוא, העלולים להשפיע על הרוכש/רוכב ועל האופניים החשמליים הנמצאים בבעלותו.

אחריות זו מעניקה לרוכשים/רוכבים זכויות משפטיות מוגדרות, ייתכן שישנן זכויות נוספות המשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות המקובלים במדינה בה סופקו ותופעלו האופניים החשמליים של איבייק דיפו בע"מ.

איבייק דיפו בע"מ לא תכבד מפורשות אחריות של אופניים חשמליים או מוצרים הנושאים את השם איבייק דיפו אשר לא נרכשו ישירות מאת החברה או ממפיצים המאושרים על ידה בכתב ונרכשו מגורם לא מוכר כלשהו.

לקבלת פרטים נוספים אנא צרו קשר עם מרכז המכירות והשירות של איבייק דיפו הקרוב למקום מגוריכם או כתבו לכתובת המייל: hq@ebikedepot.com

למפרט האחריות המלא >>

© Copyright 2018 Website creation : Webaviv
אקסטרה קידום אתרים